Friday, 11 January 2008

ടാറ്റായുടെ ചെറുകാറിനെതിരെ മേധാ പട്‌ക്കര്‍

ടാറ്റായുടെ ചെറുകാറിനെതിരെ മേധാ പട്‌ക്കര്‍
ന്യൂഡല്‍ഹി : ബംഗാലിലെ സിംഗളൂരില്‍ വീടു നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടേയും സ്വന്തം മണ്ണിനായി പൊരുതുന്നവരുടേയും കണ്ണീരാണ് ടാറ്റയുടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക മേധ പട്‌ക്കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പാവപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിനു കര്‍ഷകരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുയര്‍ത്തിയ പദ്ധതിയെ എതിര്‍ക്കേണ്ടതിന്റെ സാമൂഹിക ബാദ്ധ്യത ഒരു വശത്തും ചെറുകാറുകള്‍ പെരുകുന്നതുമൂലമുള്ള ഗതാഗത പ്രശ്നം മറുവശത്തുമുണ്ട് .

14 comments:

വിന്‍സ് said...

inganey ulla koothichikal aanu indiayude saapam.

pravi said...

pinne Aiswarya Riyum Susmitha Senumokkeyayirikkum Indiayude varangal alle?

ഏ.ആര്‍. നജീം said...

വിന്‍സ്...എന്താ ഇത്...?
മേധാ പട്കര്‍ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമില്ലാതില്ല. പക്ഷേ പണ്ട് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു IT പാര്‍ക്കിനു വേണ്ടി സ്ഥലമെടുത്തപ്പോ അവിടെയുള്ള കരിമ്പ് കര്‍ഷകര്‍ വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയും ആത്മഹത്യകള്‍ വരെ നടന്നിരുന്നു അന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇതൊക്കെ തന്നെ മറന്നോളും എന്ന്.. ഇന്ന് ആ സ്ഥലം ലോക വിവര സാങ്കേതികതയുടെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരിടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ..
അതുപോലെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ഇതെന്ന് ആരുകണ്ടു...?

Anonymous said...

“Punarjani”(Re-Birth)
CHARITABLE TRUST FOR DE-ADDICTION & REHABILITATION
REG NO 217/2004,
POOMALA P.O. THRISSUR 680581, INDIA.
E-mail: punarjanipoomala@yahoo.com
www.punarjani.org
————————————————————————————————————————————— A New Venture for Recovery from Alcoholism

Punarjani means the rebirth, yes, really it is a rebirth not only for its founderer, Managing Trustee DR. Johns K. Mangalam, but also for more than 200 alcoholic addicts and for their whole family members.

This is really a miraculous achievement for an NGO, which was formed by a group of Ex-Alcoholics, who were victims of Alcoholism, some persons affected by this malady and few humanists who have real concern about them.

Punarjani is at Poomala, a sleepy village 16 km away from Thrissur town near Mulamkunnathukavu. This organization is distinct from any other organization due to its peculiarities. This initiative is led by DR. Johns K. Mangalam, who has several distinction to this credit like two first ranks, a Ph.D. Degree in Philosophy, a short term teaching experience at Sree Kerala Varma College, Thrissur and was a practicing Advocate .He was a severe Alcoholic for twenty years but come out of it nine years ago.

Poomala which is the home village of DR. Johnson also has the history of wide spread Alcoholism because in the early days of migration about 60 years back, the predominant population here had been relying heavily on alcohol to pep up their spirit in their struggle for survival amidst harsh weather, attack of wild animals and disease like malaria

Most of the first generation migrants used to consume illicit liquor from their childhood. Many of them lost their lives prematurely either due to suicide and diseases like liver problems or by accidents -all linked to alcoholism some way or other. But even though DR. Johns belongs to this group, by the grace of God he recovered from it after many admissions and discharges from a number of De-addiction treatment centers.

It was a chance realization for DR. Johnson that, Alcoholism is a disease and from it anybody can recover through adopting a new life style and through prompt knowledge about the nature, reasons, effects and methods of recovery from it. When he recognized that his efforts to get away from liquor were finally successful after innumerable failures, he tried to influence his friends and others to recover from the disease which is being wrongly called as a “bad habit”.

Together with his friends who had also recovered from Alcoholism and with the help of some humanitarian friends they started an organization with the goal to recover and rehabilitate Alcoholics and their families and also educate them about the evil influence of alcohol.

Through out the last three and half years they have been conducting Seminars, creative discussions between the experts in this subject and the public. They also conducted various awareness camps and classes about the problems faced by the alcoholics and the reasons along with solutions for the condition of Alcoholism. Now they are conducting an experiment with their newly innovated means and methods to release an Alcoholic from this condition.

Punarjani produced an audio-video CD about Alcoholism by the same name Punarjani and conducted the screening of the said documentary at many places, in order to create awareness about this disease. They distributed hundreds of copies of the said documentary in the CD form through out Kerala free of cost. Through the tireless efforts of volunteers of Punarjani they could act as a catalyst for the recovery of a large number of alcoholic addicts within a very short span of time.

Meanwhile they purchased one acre of land at the beautiful and tranquil area adjacent to Poomala Dam. Now at the said site in two small sheds they are conducting a de-addiction center by the name Punarjani Retreat Centre through which they are experimenting and implementing some newly generated ideas about the means and methods of recovery from Alcoholism.

They emphasize the fact that alcoholism is a family disease which not only affects the mind, body and soul of an Alcoholic, but also affects the whole family. Thus, they begin by motivating the patient along with proper counseling and education for the family members who had also become mentally ill due to the impact or after effects of Alcoholism on a person whom they depend. In fact, they are the scapegoats of Alcoholism.

Alcoholics usually resist undergoing any sort of treatment due to two reasons. The formally accepted methods of treatment which restrict the total freedom of an Alcoholic by imprisoning him in a De-addiction Center for a very long period of time, and the use of heavy doses of medicines, are not accepted by them, because they fear to loss of the freedom which they ‘used to misuse’ for a very long period of time. Most of them fear the use of any sort of medicine for recovery from Alcoholism because from their experience they know very well that it may create physical and mental problems for them after treatment, i.e. If they continue to consume liquor , in most cases it may lead to death or paralysis of the patient.

The possibility of the chance for failure in the treatment and consequent withdrawal of moral support and sympathy from the kith and kin, while undergoing expensive treatment, may cause loss of morale, especially if he does not recover completely from Alcoholism even after the so called rigorous treatment at any De- addiction treatment Center.

It is in this respect that Punarjani differs from any other recovery centers. Alcoholics are united to join a combined effort to recover from their condition by living and sharing together for a period of 21 days at Punarjani, which has “no walls and gates” and at which they will not be compelled to consume any medicine or follow any specific religion. They even advise the patients to come voluntarily for the recovery, after consuming a last peg.

A total change in the attitude of all the members of the family of the patient and of the society towards the Alcoholic and the recovered Alcoholic is an essential pre-requisite for recovery and long endurance of the newly obtained sobriety of any Alcoholic. Unconditional moral, financial and other support is inevitable for the sustenance of the new state of life of a recovered alcoholic

PUNARJANI- THE NEW APPROACHES OF PURNARJANI FOR RECOVERY FROM ALCOHOLISM AND WHY IT IS NEW?

The most important hindrance to solve the problem of Alcoholism is that Keralaites even though they may be highly educated and literate, are not properly aware of the fact that Alcoholism is a disease from which anyone can recover by adequate means and methods.

The other important hindrance to achieve and fulfill the objectives of the TRUST, Punarjani is that all the family members of an Alcoholic will, in due course, become the victims of the same disease, and all the members of the family become prey to Alcoholism . The mental, social, financial and family life of an addict will make adverse impacts upon the mental, social, financial life of the whole family and will create complex problems in all spheres of their life.

The fundamental principles or Axioms of Punarjani about Alcoholism are that “Alcoholism is a disease’’, “Alcoholism is a family decease’’ and “there is no Medicine which can offer recovery to the disease of Alcoholism’’.

However, we can recover from the disease, Alcoholism by some other means and methods and so Punarjani advocates that a true awareness about the real reasons and nature of Alcoholism as a disease is the most important thing in order to get rid of this disease.

Unfortunately even though we are very proud of our high rate of literacy and educational status, proper awareness about the causes, reasons and the true nature and means of recovery from this disease etc, are very low, especially among the so called highly educated people of Kerala, even today. The awareness about this fatal disease “Alcoholism’’ is inadequate, especially among the poor.
Punarjani believes that ignorance about alcoholism in its various aspects as a disease is the basic and most important reason for Alcoholism in India, and especially in Kerala with people - working hard and earning money to spent on life’s enjoyments and living with unbearable quantity of tensions and worries .

The salient features and factors, which differentiate the approach of Punarjani from other De-addiction Centers, are that

There is No Medicine for the recovery from this disease of Alcoholism
All attempts for the recovery from this disease should be voluntary and with the consent of the Patient and thus unnecessary and heavy Medicine should not be prescribed.

Denial of freedom to an Alcoholic by imprisonment is the most important hindrance for making him aware of the true nature of his disease and its impacts up on his family .So don’t curtail the freedom of Alcoholics by imprisonment.

Provide adequate opportunity to reveal the broken heart of each Alcoholic to anybody who wish to listen and can understand the circumstances and emotions of an Alcoholic, at any time, anywhere.

Offer the help of recovered Alcoholics to motivate, to create awareness of the damages caused by it to each of them and to provide chances for them to inter act with many other Alcoholics without discrimination of caste, creed, education and social or financial status.

Provide the healing touches of natural love as the Medicine for Motivation and Recovery

FREEDOM

Freedom from unnecessary bondages is very important for an Alcoholic, because he, as an Alcoholic is the person who lavishly enjoyed and misused freedom by virtue of his disease or as a symptom of his disease.

So Punarjani believes that whenever he is compelled to restrict his freedom, he will not co-operate with the means and methods or attempts of recovery from Alcoholism.
Restriction of his freedom by imprisonment will generate a rebellious attitude in the minds of Alcoholics and thus their minds will not listen to what he may hear about his disease.

An intellectual conviction about the true nature of this decease, its symptoms, reasons, remedy, means and methods of recovery are essential for the recovery of an Alcoholic. Unfortunately, while the patient is under the state of imprisonment and restrictions he is not able to co-operate with the persons who can impart the required knowledge about Alcoholism and the successful means and methods for recovery from it.

Thus PUNARJANI has no gates for its De-addiction Centre. Instead anybody can enter and if he wishes to go, he can do so without any restriction except sympathetic persuasion to continue the stay .Thus the impulse to escape from Punarjani in order to have a drink can be overcome by a patient. All they have here is a communal living together, which enables the patients to learn from the life experiences, losses, hopes, achievements and expectations of other Alcoholics through open sessions of personal, family and group counseling which are totally different from closed, artificially created, time bound and officially recognized and accepted modes of counseling. Both recovered and recovering patients participate in these modes of counseling with out any prejudice or reservation but with wholehearted involvement.

There is a typical language for communication between Alcoholics. The languages of sophisticated counselors are mostly alien and not acceptable to alcoholics. Therefore, a lesson or message expressed by an Alcoholic in his own language could reach at the understanding faculty of another Alcoholic or in other words, an academically qualified, technically educated counselor may not express the same lesson or message to the reasoning faculty of another Alcoholic as another Alcoholic, whether recovered or not. He may try to impart his ideas and thoughts through his sophisticated language and style, but that may not create the expected result to an Alcoholic. For the life and distinct experiences of an Alcoholic are very different and distant from that of a Non-Alcoholic, however empathetic or sympathetic he may be.

‘Punarjani’ believes and experiences the fact that, the healing touches of love, sympathy, compassion, protection and care etc will produce a tremendous impact up on the life and thoughts of an Alcoholic.

With dedication and care, we can build up confidence and courage in the shattered, dejected and confused minds of Alcoholics. Moreover, the intervention of many recovered Alcoholics will motivate, and inspire with the required determination, will power, hope and self-estimation an Alcoholic who is fallen to the state of hell, misery and defeat. A very short span of time spent with the inmates of “PUNARJANI’’ will make tremendous impact upon the life of an Alcoholic and indirectly that of the family, his society and on succeeding generations.

Alcoholics can recover from their disease through self-awareness of the reasons, symptoms, impacts, means and methods of recovery of Alcoholism. They can achieve this here, through self -effort and with the help and assistance of other recovered Alcoholics. However due acceptance of recovered Alcoholics, by their family and society as a whole, is very essential for the sustenance of the recovered sobriety of any Alcoholic.

The net work of the family members of Alcoholics, who happen to get a chance to stay at “PUNARJANI’’ for a period of 21 days, will act as the supporting group for every newly recovered Alcoholic .The intimacy and affection expressed among the similarly aggrieved and suffering patients will have a strength stronger than that of any other group. Thus, in fact each and every person who under goes this recovery process at “PUNARJANI’’ will become a healer of other Alcoholics. Thus, we can feel the wonder created by the intervention of WOUNDED HEALERS upon the patients at “PUNARJANI’’

Alcoholism is not a sin. Moreover, the grace and intervention of the unseen power that we call by different names such as Jesus, God, Allah, Ram, and by other numerous names, is inevitable for the permanent recovery of an Alcoholic form his disease. At “PUNARJANI’’, everybody is free to choose his own Deity as he himself conceives it. Because “PUNARJANI’’ believes that, in order to fight and defeat the disease Alcoholism, we need the help of a power that will be stronger than Alcohol, which has already defeated us. The belief and prayers offered by an Alcoholic and his suffering family will reap its fruits, for his recovery and future prosperity, through the unexpected interventions of God, for which we may not have adequate and reasonable explanations.

By sharing, we can increase happiness and by sharing, we can decrease sadness. The feelings of helplessness, worthlessness, rejection,marginalization etc will be reduced and even eliminated.

By the same process of open and voluntary sharing of thoughts, experiences and hopes, among the inmates of “PUNARJANI’’, we can impart hopes and expectations, energy, confidence and the will to achieve and escape from Alcoholism and to win the fight against the disease of Alcoholism.

A total, voluntary and unconditional surrender by the patient is essential for his recovery because the important and primary symptom and characteristic of this disease of Alcoholism is EGOISM, which is baseless and false.

Renovation of the life of an alcoholic through counseling, Meditation Yoga, Hypnotherapy, Faith, Change in values, Life style, Beliefs and Relationships is also a very significant requirement for complete recovery and sustenance of recovered sobriety of an Alcoholic. It is only through the unconditional help, assistance, and acceptance obtained from the family and society an alcoholic can recover permanently from the disease of Alcoholism.

Thus for the recovery of an alcoholic, the participation, involvement and change in the social, mental, financial and spiritual spheres of the patient and his family along with revolutionary changes of society’s approach and attitudes towards Alcoholics as ‘Patients’ is very essential The public is the foremost enemy of any Alcoholic.Those who may attempt to assist the recovery of an Alcoholic may not be treated as a Good Samaritans .Because,most of the consumers of alcohol and social drinkers are not in agreement with the idea of a Retreat Centre for the recovery of a person from the habit of regular consumption or abuse of alcohol. Most of the addicts of Alcohol will not even accept the fact that he himself is now become a patient of the disease Alcoholism and in order to recover from this fatal disease he needs external help and assistance including medicine and counseling.

‘Punarjani’ Charitable Trust is doing a very great service in this field by making people aware about the adverse effects of alcohol and the truth that alcoholism is a disease and also about the proper means and methods to be followed in order to recover from Alcoholism and to sustain the sobriety of a recovered alcoholic till his death.

“PUNARJANI’’ is also doing selfless services and exemplary works in the field of rehabilitation of alcoholics and their affected relatives to live and recover their lost mental, social, economical and spiritual status and also to heal the psychological wounds and all sorts of losses caused byto his disease - Alcoholism. It is an attempt to recover the lost dignity and integrity of a person, who happens to be an addict of alcohol for a long period .It is very difficult for our social mind to accept an addict even if he totally recovered from his habit or disease,which was actually an illness of body, mind and spirit.

It is an accepted fact that, in its complete sense only about 10 % persons among alcohol consumers may became Alcoholics. They are totally helpless by themselves to recover from their illness and they need external assistance for their physical, mental and spiritual renovations in all spheres of life for their complete recovery. Nevertheless, the other 90% of alcohol consumers firmly believe and propagate that they can start, control and stop the habit of consuming alcohol at their will at any point of time. It is true for them, for these 90% of alcohol consumers but not for the other 10% of alcohol consumers who become addicts by that time.

Unfortunately, one among the many symptoms of Alcoholism ,the false ego prevents them from accepting and admitting their present position that they are slaves, victims and addicts of alcohol. Thus without demarcation both the addicts and social drinkers are not willing to accept the fact that Alcoholism is a disease.
Let us consider the general opinion or views of the pubic about Alcoholism. They are generally un aware of the fact that Alcoholism is a disease and as for any other disease it also needs adequate means and methods of treatment for the recovery from it. Moreover, to them an alcoholic abuser is a social outcast and an anti-social, unfit to be tolerated, a burden to the community and family, a bad man, an irresponsible liar without any promptness in action and word. For them it is a futile effort on the part of “PUNARJANI’’ to start and run a Retreat Centre for De Addiction & Rehabilitation of Alcohol-Addicts and thus they are least interested in becoming involved with the projects of “PUNARJANI’’.

The persons who are in need of and who are eagerly waiting for the actualization of this project are the adversely affected persons i.e. Alcoholics and their dependents. They are beings suffering directly and indirectly from the disease of Alcoholism. The after effects of Alcoholism, such as, ‘black outs’, hallucinations, fluctuating moods, humiliation, cruelty and losses in all spheres of their life, in due course etc will make each of them a victim of alcohol and make them mental patients. However, a son, brother or spouse can by themselves can do very little to help an Alcoholic, because their capacity for that will be lost by constant association with an alcoholic who may be their Bread Winner.
We can see for ourselves by a simple visit to “PUNARJANI’’ at Poomala, the silent village 13 Km away from Thrissur town, that the efforts of this very small organization has created vast changes in the lives of more than hundreds of Alcoholics and their family members with in a short span of time and with in-adequate facilities or essential requirements.

But Definitely we can predict that “PUNARJANI’’ will change the lives of thousands of Alcoholics ,their family members and next generations .Thus we, the so called Samaritans feel inspired to promote and help this NGO.

Ph.0487-2201332, 09387101015, 16.
Please Visit Our Site
www. Punarjani.org
And promote us by all possible means
Mr .Santhosh,Thrissur

Anonymous said...

Pick up The Pre-eminent Deals On [url=http://www.bodybuildingrx.com/products.html]Body Supplements[/url]. You don't the hang of how angelic these are for you. Not on a salutary

diet? Than you lack to have supplements in behalf of your substance or you will slowly get shocked as you become older. How

granite-like is it to deem one dose of vitamins everyday? It's not. And it will preserve years on your life! Try my Gurantee

or your funds finance! I at one's desire herself guarentee that you will get thriving and notice a vast dissension or you

wangle your ready money uphold! No B.S. Substantiation it into the open!


[url=http://www.bodybuildingrx.com/products.html]
Buy supplements[/url]

Anonymous said...

Best Forex Brokers stp ndd ecn http://4runnerforex.com
free metatrader demo, the top forex broker is 4runnerforex tight low spreads.

Anonymous said...

[url=http://www.thecasino.co.il/sv/gamingclubcasino-sv.htm]casino[/url] , [url=http://www.casinoonlinebrazil.com/jogos-de-cassino]Casino[/url] , [url=http://www.onlinecasinorussian.com/]online casino[/url]. [url=http://www.ttittancasino.com/kasino-bewertungs.html]casino spiele[/url]. [url=http://www.tragamonedas-gratis.ws]Tragaperras en Linea[/url]

Anonymous said...

Julio Jones Jersey

1 If it was an eCourse then take the time and rewrite it and get it out there pulling for you4 Think of others less fortunate

Torrey Smith Women's Jersey

You know that food needs to be both delicious and nutritious to make sure he has as long and happy a life as possible Believe it or not and of course depending on the type of eBook it will spark ideas for you Regulate and increase hormone levelsSome of us do not believe in Free Will

JJ Watt Authentic Jersey

Anonymous said...

[b][url=http://www.bestbagsonlinestore.com/]louis vuitton outlet[/url][/b] Can it be from a lover or personal human being? Then it could harm quite a bit, due to the fact intimates know exactly where your delicate places are-and, they often venture their own fears onto you. Whatever the source on the criticism, overlook it for a handful of several hours or maybe a working day, right until the sting has subsided, and after that examine its effectiveness for you. If a reliable mentor is providing constructive criticism, it may become a great present for you, the moment you've absorbed it.

[b][url=http://www.louisvuittonbagssalenow.co.uk/]www.louisvuittonbagssalenow.co.uk[/url][/b] But she generally would like to live in Paris. At some point, she had lunch with Jacobs and talked over whether or not there will be a placement for her in Louis Vuitton. It this lunch that open the street for her to Louis Vuitton.. Finally, handbags can be found in a wide variety of dimensions, shades, helps make, and styles. It is your position to grasp what type of handbag you'd like, and then go look for for that one which very best suits your price range and your life-style. Not taking a look at exactly what is readily available may well guide you to purchasing something which is simply not very right..

[b][url=http://www.louisvuittonbagssalenow.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] 'The Island', as it is identified locally, was setting up referred to as Baruch's Island just after St. Baruch,who was located washed entirely on a minimal of 1 its shorelines dead all over the seven hundred Advert. He had been perished on his appear again functioning forwards and backwards from Flat Holm,in the course of which period ingredient was prevalent exercise also faith based planning to varsity to understand more details on require your time and energy Lent..
All of people during the usa are usually fearing the electrical expenses featuring it really is unpleasant head with our mail box this time. This software makes it achievable for conserving waters, electricity along with, what in the world is very important, moment. Get hold of scaled-down new foodstuff sums.

[b][url=http://www.outletonlinestore.co.uk/]louis vuitton handbags[/url][/b] Louis Vuitton Luggage are created from chocolate wrappers from a China dependent on-line shops, leaves together with Hermes Bag Replica flowerbeds, hemp fraud trendy Louis Vuitton purses large, translucent glass capped teeth to be able to essentially breasts. Now you decrease the heading worries inside the case surroundings sturdiness . it requiring you to recycle, and set recycling to be able to actually you' lso are working out an elementary Eco-mode will probably be you ought to chow down with each other with inspire pure stone special discounts.

[b][url=http://www.louisvuittonpursessalenow.com/]louis vuitton handbags[/url][/b] Specifically why are designs are occasionally designed now considerably popular? inside of instance anybody see a replicate inside of the Chanel bag, they are exceptionally just like a powerful good Chanel bag. They are utilized inside the very same shades, variants, trademarks and models greatly exactly the same for your actual handbags. Every one of the execute provide roughly driving the desire collectively with good identify for these types of Chanel generated applying the same is the certainty the idea that film makers acquire eye-catching option whereas building your reproductions in addition immediate factors on top of that to elements are alternatively set up amongst one another on your last product or service.

Anonymous said...

louis vuitton bags replica bags is called following one particular in each and every of France 6 region huge theaters Odeon. I guess the reason of why the Damier Graphite Canvas named next a popular French theater is other than their identical timeless but fashionable visual appeal they have got the identical mission to bring lifetime for the inventive heritage of Europe. Oscar Deutsch entertains our land, but Louis Vuitton developments our environment..

louis vuitton handbags I had been fatigued of your extremely sizzling, dry local weather of Dallas,TX, so I decided to vacation to Auckland, New Zealand. Auckland,New Zealand is a gorgeous city surrounded by picture-perfect sea eco-friendly coloured harbours and seashores. In which the local climate is close to perfect with its warm, humid summers, and its mild, damp winters.

louis vuitton outlet If you are nuts in regards to the beauty and luxury of branded purses and want for making precious investments, reproduction bags are classified as the best choice. So, take a look at some reputable on the internet outlets currently and order a Louis Vuitton reproduction on your own. Perhaps should you don t purchase at this time, you ll pass up out on that great and exclusive piece.

www.louisvuittonwalletsmarket.com There are lots of reasons why progressively more of us are embracing a more frugal life-style. Certain, some of it's as a result of market and we have been turning into extra frugal by both need or fear. But for lots of of people it's really a way of living choice. Figaro chains make pretty very good gifts for guys and several individuals actually buy them as thanks gifts for your groomsmen that get involved in their wedding. The fellows can have on the chains possibly as necklaces or as bracelets. They could even attach the fancy chains into a pocket look at for an added contact of elegance..

louis vuitton purses Proteins assistance the carbohydrates breakdown somewhat slower, so that you don't obtain a big spike of glucose. Should you have any considerations about your own wellbeing or maybe the wellbeing of one's little one, you ought to constantly consult with a health practitioner or other health care expert. You should review the Privacy Coverage and Conditions of Use well before using this web site.

Anonymous said...

Hello. [url=http://blue-pil.com/en/item/generic_lipitor.html]lipitor[/url] get this deals [url=http://ph-pills.com/en/item/generic_alli.html]diet[/url]

Anonymous said...

Hello. And Bye.

Anonymous said...

The t shirt contest conducted through the 9 Fountains website really does seek out the very best t shirts out there. Designs are chosen using two main criteria, which are [url=http://www.paulsmithcity.com/]ポールスミス 長財布[/url] Paul Smith http://www.paulsmithcity.com/ the number of votes received for the t shirt design, and the average score [url=http://www.paulsmithland.com/]ポールスミス 時計[/url] ポールスミス アウトレット http://www.paulsmithland.com/ of the vote for the tee design. The average score is reflected in the page of your design, although game playing could result [url=http://www.paulsmithcity.com/]ポールスミスバッグ[/url] ポールスミス 財布 http://www.paulsmithcity.com/ in this figure being inaccurate.


Anonymous said...

My spоusе anԁ Ӏ ѕtumbleԁ ovеr hеrе
coming fгom a diffегеnt web addгesѕ and thought I may aѕ wеll check
thіngs οut. I like ωhat I ѕee so i am just fοllοwіng you.
Looκ forwaгd to looking into your web ρage yet again.


Have a loοk at my site ... Auto Shipping